STRUKTURA OGRODU

Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie jest jednostką organizacyjną Związku Stowarzyszeń - Śląski Ogród Botaniczny.

  

Struktura organizacyjna Związku Stowarzyszeń - Śląski Ogród Botaniczny

  

Śląski Ogród Botaniczny jest związkiem stowarzyszeń działającym na podstawie statutu. Władzami Związku są: Walne Zgromadzenie, Zarząd oraz Komisja Rewizyjna.

 

Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący Prezydium. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy m.in. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, uchwalanie, na wniosek Zarządu, planu finansowego Związku i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych, wybór Prezesa, wiceprezesów oraz Członków Zarządu Związku Stowarzyszeń.

 

Zarząd jest organem wykonawczym Związku, kierującym całokształtem jego działalności i odpowiadającym za swą pracę przed Walnym Zgromadzeniem.

 

Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności: przedstawianie na Walnym Zgromadzeniu projektu planu finansowego, składanie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdania z wykonania planu finansowego, uchwalanie kwartalnych programów pracy Związku, zwoływanie Walnych Zgromadzeń i przygotowywanie wniosków na Walne Zgromadzenie, wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia itp. W celu sprawnej realizacji celów Statutowych Zarząd zatrudnia Dyrektora , który wykonuje powierzone mu przez Zarząd Związku zadania i ponosi odpowiedzialność za wdrożenie planu finansowego jednostki organizacyjnej Związku.

 

W celu wykonywania powierzonych przez Zarząd zadań i w ramach środków określonych przez plan finansowy Dyrektor zatrudnia pracowników jednostki organizacyjnej Związku.

 

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Śląski Ogród Botaniczny podzielony jest na pięć pracowni: Pracownię  Naukowych, Zachowawczych i Ozdobnych, Zakład Bioróżnorodności, Pracownię Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej, Pracownię Studiów nad Systemami Adaptacyjnymi oraz Pracownię Śląskiego Kalendarza Ekologicznego. W Ogrodzie utworzone zostało stanowisko głównego księgowego. Prace bieżące i administracyjne, zarówno Ogrodu, jak i Związku Stowarzyszeń koordynuje sekretariat w Mikołowie. Ze względu na realizowane w Śląskim Ogrodzie Botanicznym projekty dofinansowywane ze środków zewnętrznych, utworzono również stanowisko specjalisty ds. projektów i wniosków. Pracowniami kierują kierownicy, a nad kolekcjami nadzór sprawują kuratorzy.