INFORMACJE OGÓLNE

Położenie Ogrodu:

- południowe zbocza Księżej Góry (357,57 m n.p.m),  na terenie miasta Radzionkowa, w powiecie tarnogórskim, w województwie śląskim.
- według podziału fizyczno- geograficznego Ogród znajduje się na Garbie Tarnogórskim, stanowiącym mezoregion Wyżyny Śląskiej.
 

Powierzchnia:

- 15,67 ha

Powstanie:
- zezwolenie na powstanie Ogrodu Botanicznego wydał Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska dnia 14.10.2010 r. decyzją nr GDOŚ/DOPobiz- 4210-9/3600/10/jr, a oficjalne otwarcie miało miejsce 24.05.2015 roku.

Geologia:

- Księża Góra, na której znajduje się Ogród, zbudowana jest z wapienia muszlowego, który powstał w ciepłym morzu ok. 250 mln lat temu. W północnej części Ogrodu, w kawernach i lejach krasowych, występowały utlenione rudy cynku i żelaza – galmany i limonity, obecnie już w całości wyeksploatowane. 

Zanim wyrósł Ogród:

- teren Ogrodu ma bardzo urozmaiconą rzeźbę. Liczne wzniesienia, zagłębienia powstały  tu w wyniku wielowiekowej działalności człowieka. Pod koniec XIX wieku na terenie Ogrodu działała kopalnia Mathias (Maciej) eksploatująca niewielkie złoże galmanów. Na mapach górniczych z 1911 roku można doliczyć się jeszcze około 30 płytkich szybików w granicach i najbliższym sąsiedztwie Ogrodu. Dzisiaj pamiątką po kopalni są liczne warpie, niewielkie koliste hałdy pozostałe po głębieniu szybów oraz pingi, czyli zagłębienia powstałe w miejscu zasypania lub zaciśnięcia szybu. Obecnie dwa z nich zalane wodą tworzą staw Matyjas i Ober.  

   Po wyczerpaniu złóż galmanu kontynuowano prace górnicze w dwóch kamieniołomach wapienia, z których jeden zlokalizowany jest w granicach Ogrodu (znajduje się w nim kolekcja siedliskowa ciepłolubnych muraw i zarośli), a drugi przylega do jego granic od północnego-wschodu. Aż do początku lat 40. cała Księża Góra i teren przyległy były całkowicie pozbawione drzew. W kolejnych dziesięcioleciach teren pozostawiony jako nieużytek zarastał spontanicznie roślinnością krzewiastą i drzewiastą będącą dziś podstawą kolekcji siedliskowych.

 

Fragment mapy z 1889 (Messtischblatter 1:25 000, arkusz Bytom)       

Fragment mapy z 1889                                                                   Fragment  mapy z 1923 roku 

(Messtischblatter 1:25 000, arkusz Bytom)                                         (Messtischblatter 1:25 000, arkusz Bytom)