FlorIntegral

Projekt FlorIntegral dofinansowany ze Środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

W Śląskim Ogrodzie Botanicznym (zarówno w Radzionkowie, jak i Mikołowie) realizowany jest projekt „FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”, realizowany wspólnie z Polską Akademią Nauk Ogrodem Botanicznym – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie.

 

 Celem jest czynna ochrona gatunków flory Polski, poprzez realizację ochrony czynnej in situ i ex situ wybranych gatunków oraz ich siedlisk. W ramach projektu prowadzona będzie:

  • kompleksowa ochrona ex situ wybranych rzadkich i zagrożonych gatunków roślin poprzez skuteczne i długoterminowe zabezpieczenie nasion w warunkach kriogenicznych (bank nasion) oraz utworzenie banku DNA tych gatunków – zbiór 31 gatunków;
  • zintegrowanie metod ochrony ex situ i in situ dla zabezpieczenia różnorodności genetycznej wybranych gatunków roślin i ich siedlisk, w tym o priorytetowym znaczeniu dla zasobów przyrodniczych UE, poprzez ich restytucję oraz poprawę stanu siedliska tych gatunków. Aktywna ochrona in situ obejmie m.in. Adenophora liliifolia, Apium repens, Veratrum nigrum, Stipa joannis, Dianthus gratianopolitanus.

 

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, II osi priorytetowej Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, typ projektu 2.4.1 Ochrona in situ lub ex situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, podtyp projektu 2.4.1a Działania o charakterze dobrych praktyk związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w kwocie 6  421 715,49 zł.

Kwota całego projektu to 7 554 959,43 zł (numer umowy: POIS.02.04.00-00-0006/17).

 

 

 

 

 

Broszura o projekcie do pobrania tutaj.

 

Zgłaszanie nieprawidłowości lub nadużyć w POIiŚ 2014-2020 Instytucja Zarządzająca POIiŚ stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystywaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.pois@mr.gov.pl lub przez specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci na której znajduje się więcej informacji na temat mechanizmu.