AKTUALNOŚCI

2020-01-29 - EDUKACJA DLA OCHRONY ŚRODOWISKA

Od lutego zapraszamy placówki przedszkolne i szkolne z województwa śląskiego na następujące lekcje w Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej w Radzionkowie przy ul. Księżogorskiej 90a:
1) dla przedszkoli oraz młodszych klas szkół podstawowych: Wszystkie dzieci segregują śmieci
2) dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych: Cala prawda o smogu, Bioindykatory
3) dla szkół ponadpodstawowych: Szkoda spalać węgiel.
Więcej szczegółów oraz zapisy: 534 99 45 77.

 

W sumie z województwa śląskiego laureatami zostali:
1. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Konstantego Prusa w Rybniku, projekt „Letnia ekoteka młodego człowieka”,
2. Śląski Ogród Botaniczny - Związek Stowarzyszeń, projekt „Edukacja dla ochrony środowiska”,
3. Fundacja Puk Puk w Woli, projekt „Zielony oddech”,
4. Szkoła Podstawowa nr 25 im. J. Słowackiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Rudzie Śląskiej, projekt „Kłodnicka Eko-Baza”,
5. Stowarzyszenie dO!PAmina Lab w Dąbrowie Górniczej, projekt „Zielone (po)Lekcje”.

Więcej informacji o konkursie: http://www.gazsystemdlanatury.pl/o-konkursie/

2020-01-23 - CHEMIK POSZUKIWANY

   

2019-12-23 - ŚWIĘTA W OGRODZIE

Teren ogrodu botanicznego czynny codziennie, wstęp bezpłatny.

Zapraszamy na spacery.

2019-09-05 - PULA JESIENNYCH BEZPŁATNYCH WARSZTATÓW JUŻ ROZDYSPONOWANA

Opisy warsztatów znajdują się w zakładce EDUKACJA - OPISY WARSZTATÓW.

Jesteśmy również otwarci na nowe pomysly.

Każdy warsztat trwa 3 godziny lekcyjne, odpłatność za grupę (do 20 osób) wynosi 200,00 zł.

Kontakt: 534 99 45 77

 

 

2019-09-04 - BEZPŁATNE WARSZTATY WFOŚ

Szczegółowe opisy warsztatów poniżej:

 

OGRODOWY MILDEFULLNES CZYLI SPACER Z UWAŻNOŚCIĄ

Zajęcia terenowe przeznaczone dla osób w każdym wieku, mające na celu pobudzić zmysły uczestników i skupić ich na odczuwaniu obecnej chwili i przyjemności przebywania w przyrodzie. Spacer polega na pilnej obserwacji środowiska (roślin, zwierząt, śladów) za pomocą różnych pomocy (lornetki, lupy, taśmy miernicze) rozpoznawaniu gatunków stosując przewodniki i atlasy. Zajęcia przerywane są ćwiczeniami pobudzającymi poszczególne zmysły uczestników, dostosowanymi poziomem trudności do ich wieku

 

ZIELONY SURWIWAL

Zajęcia terenowe zachęcające do obcowania z dziką przyrodą, rozwijające postawy proekologiczne i uczące samodzielności. W programie między innymi nauka korzystania z kompasu, sposoby pozyskiwania wody, odnajdywanie dziko rosnących roślin jadalnych, nauka rozniecania ognia oraz podstawy ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy. Warsztaty uczą także współpracy z innymi uczestnikami grupy oraz odpowiedzialności za siebie, za innych oraz za środowisko przyrodnicze. Na życzenie uczestników warsztaty mogą skończyć się wspólnym ogniskiem oraz pieczeniem kiełbasek (prowiant we własnym zakresie).

 

CIĘŻKIE ŻYCIE PAJĄKÓW?

Główną atrakcją zajęć jest poszukiwanie pająków sieciowych (od lipca) i niesieciowych (od maja) w trakcie spaceru po ogrodzie. A w przypadku braku sprzyjającej aury obserwacja okazów pająków zebranych wcześniej. Uczestnicy omówią codzienne "obowiązki" pająków, postarają się odpowiedzieć na pytanie czy pająki są dobrymi rodzicami, czy pająki sieciowe są czyściochami czy jednak lubią brud, czy większy zawsze oznacza silniejszy. W trakcie zajęć omówione zostaną główne strategie polowań pająków sieciowych i niesieciowych (czemu towarzyszyć będą obserwacje pająków polujących na ofiary w terenie lub laboratorium). Dla dzieci przewidziano także aktywność ruchową - spróbujemy zbudować dużą sieć pajęczą charakterystyczną dla pająka Araneus sp. (krzyżak), wykorzystując do tego włóczkę oraz mocowania.

 

ŚWIATŁO I BARWA

Warsztaty stacjonarne. Celem jest wprowadzenie dzieci w świat fizyki poprzez zabawę i ukazanie czym jest kolor. Głównym aspektem zajęć jest uświadomienie różnic pomiędzy powstawaniem kolorów podczas mieszania różnych barw światła (system RGB), a mieszaniem pigmentów (system CMYK). Uczestnicy podczas zajęć samodzielnie przeprowadzają eksperymenty rozszczepienia światła białego w pryzmacie, przebiegu i odbicia wiązki lasera, sprawdzają jaki efekt daje mieszanie pigmentów z farb, a jaki światła o różnych barwach, oraz zapoznają się z działaniem filtrów. Warsztaty przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych i każdorazowo dostosowane są do ich wieku.

 

PTAKI – NASI SĄSIEDZI

Uczestnicy uzbrojeni w lornetki oraz atlas ptaków wraz z ornitologiem wyruszają na poszukiwania. Tropią, nasłuchują, podglądają. I choć ptasia frekwencja podczas warsztatów jest różna (czasem potrafi zaskoczyć, a czasem nie) to zawsze znajdujemy ślady ich bytności - gniazda, dziuple, miejsca żerowania. Dla naszego przewodnika nie ma rzeczy ani spraw w przyrodzie, o których nie potrafiłby w pasjonujący sposób opowiedzieć. Co ptaki jedzą, gdzie zimują, gdzie gniazdują, jak im pomóc, jak nie zaszkodzić i mnóstwo innych ciekawostek.

 

DRZEWO - ŻYCIE PO ŻYCIU

Warsztaty o charakterze artystycznym z elementami ekologii. Podczas warsztatów zostanie przedstawiony sposób produkowania papieru. Uczestnicy wykonają artystyczny papier czerpany z makulatury i odpadów celulozowych, z wykorzystaniem kwiatów i liści, zatopionych w kartkach.

 

CAŁA PRAWDA O SMOGU

Warsztaty składające się z części teoretycznej oraz praktycznej, podczas której uczestnicy wykonują obserwacje, elektroniczny pomiar pyłów zawieszonych PM 2,5 oraz PM 10 w powietrzu, ręczny pobór pyłów z powierzchni roślin za pomocą patyczków kosmetycznych, a także przygotowują barwne mapy zanieczyszczenia powietrza terenu wokół Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznego oraz Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie. Celem zajęć jest przekazaniem dzieciom i młodzieży, a za ich pośrednictwem również rodzicom, podstawowej i aktualnej wiedzy na temat smogu. W trakcie zajęć omówione zostaną możliwe sposoby przeciwdziałania powstawania smogu.

 

ŚLADY I TROPY

Czym różni się trop od śladu? Jak je odnaleźć i kto je zostawił? Uczestnicy warsztatów uczą się poprawnego koegzystowania w lesie ze zwierzętami. Nabywają umiejętności tropicielskich, wytężają swoje zmysły i trenują spostrzegawczość. Uczą się rozpoznawania śladów i tropów poszczególnych gatunków zwierząt, a także zyskują podstawową wiedzę na ich temat. Poznają zasady zachowania się podczas spotkania ze zwierzęciem w lesie. Zajęcia prowadzone są w formie aktywnych zadań

2019-09-04 - Zaproszenie na bezpłatne warsztaty przyrodnicze

2019-09-03 - KONKURS

Regulamin konkursu plastycznego

pt.: „RZEKA – DZIKA Z NATURY”

 

1.

Organizatorem Konkursu plastycznego pt.: „RZEKA – DZIKA Z NATURY” zwanego dalej Konkursem, jest Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie, zwany dalej Organizatorem.

 

2.

Cele Konkursu:

 • poszerzenie wiedzy na temat otaczającego nas krajobrazu naturalnego – rzek;
 • poznanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i społecznego rzek oraz pozostałych zasobów wodnych;
 • podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa;
 • popularyzacja najpiękniejszych i najcenniejszych przyrodniczo rzek, podkreślenie ich wartości;
 • integracja grup szkolnych;
 • doskonalenie warsztatu malarskiego;
 • pobudzenie kreatywności artystycznej.

Szczegółowych informacji udziela koordynator konkursu, artysta plastyk, Eliza Flaszewska, (tel. 608663427).

 

3.

Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim uczestniczyć dzieci młodzież w wieku 7-14 lat ze wszystkich szkół i placówek oświatowych z terenu województwa śląskiego.

 1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druk w dowolnej liczbie publikacji, w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania, a także prezentowania prac na wystawach.
 2. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby udziału w Konkursie, zgodnie z obowiązującym prawem.  
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
 • akceptacja i przestrzeganie warunków określonych w niniejszym Regulaminie,
 • dostarczenie w terminie prac konkursowych zgodnie z wymaganiami, o których mowa w niniejszym Regulaminie,
 • Dostarczenie razem z pracą wypełnionego załącznika.

4.

 1. Tematem konkursu jest artystyczna (malarska lub rysunkowa) interpretacja tematu Konkursu.
 2. Konkurs trwa od dnia 4 września 2019 r. do dnia 24 września 2019 r.
 3. Prace konkursowe muszą być wykonane grupowo (klasa lub grupa dzieci) przez uczestników Konkursu i być wolne od wad prawnych, w szczególności nie mogą naruszać praw osób trzecich.
 4. Prace konkursowe muszą być wykonane w formacie co najmniej A3.
 5. Technika wykonania prac: rysunek lub malarstwo. Prace wykonane z gotowych elementów, bądź w innej niż powyższe techniki nie będą dopuszczone do konkursu.
 6. Prace konkursowe muszą mieć przytwierdzoną z tyłu metryczkę, wypełnioną komputerowo, zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko autorów, wiek, placówka (adres, nr telefonu,), imię i nazwisko opiekuna, adres mailowy opiekuna.
 7. Niespełnienie przez Uczestnika Konkursu warunków formalnych lub technicznych powoduje odrzucenie pracy konkursowej przez Organizatora.
 8. Prace należy dostarczyć do siedziby Organizatora: Regionalna Stacja Edukacji Ekologicznej, ul. Księżogórska 90a, 41-922 Radzionków, do dnia 24 września b.r. do godz. 15.00.

5.

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni w głosowaniu jawnym przez Jury powołane przez Organizatora Konkursu.
 2. Jury przy ocenie stosować będzie jako kryterium wartość artystyczną zgłoszonych prac konkursowych oraz związek projektu z tematem.

6.

 1. Przyznane zostaną po trzy nagrody w dwóch kategoriach wiekowych:

           Klasy I-III SP – I, II i III miejsce

           Klasy IV-VIII SP – I, II i III miejsce

 1. Decyzja Jury w tym zakresie jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 2. Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody w przypadku, gdy żadna
  z prac nie spełni oczekiwań Organizatora.

7.

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu Konkursu telefonicznie w dniu 26 września, do godziny 15:00.
 2. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie możliwość podawania do publicznej wiadomości informacji o Zwycięzcy Konkursu.

8.

 1. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 29 września 2019 roku, podczas obchodów „Dnia Rzeki” w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie. Zapraszamy przedstawicieli laureatów do odebrania nagród.
 2. Z chwilą wręczenia nagród Zwycięzca nagrody głównej przenosi nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa majątkowe, oraz prawo zezwalania na wykonanie zależnych praw autorskich.

 

IMIONA I NAZWISKA AUTORÓW LUB KLASA LUB NAZWA GRUPY

WIEK AUTORÓW/ klasa

PLACÓWKA (ADRES, NR TELEFONU)

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA

ADRES E-MAIL OPIEKUNA

2019-03-27 - EKOlogicznie

Licealiści odwiedzili szkoły oraz przedszkola, w których zobaczyli się z ponad 700 dziećmi i młodzieżą. Były to następujące placówki: SP nr 1 w Radzionkowie, SP nr 2 w Radzionkowie, Przedszkole nr 2 a Radzionkowie, Przedszkole nr 3 w Radzionkowie, Przedszkole nr 4 w Radzionkowie, Niepubliczne przedszkole im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Radzionkowie, Przedszkola nr 23 i 63 w Bytomiu. Każdy uczestnik projektu otrzymał gadżety, które pozyskano dzięki sponsorom. Podczas warsztatów rozmawiano z dzieciakami o prawidłowej segregacji śmieci, o tym jak dbać o ziemię i chronić nasze środowisko. Podczas warsztatów, każdy dzieciak wykonał też prace plastyczną - postać Minionka, który był wykonany z wcześniej zebranych rolek po papierze. Dzieci wykonywały też wiele rysunków, które przedstawiały sposoby dbania o Ziemię. 
Całe przedsięwzięcie można śledzić tutaj: https://www.facebook.com/EKOlogicznie-2878402858852308/?ref=bookmarks

 

 

2019-03-18 - WROTA CZASU

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ "WROTA CZASU"                                               

 

 1. Sprawy organizacyjne.

Organizatorem gry miejskiej jest 12. Drużyna Harcerska "Oręż" pod patronatem Komendanta Hufca ZHP Bytom.

 1. Termin imprezy: 9 maj 2019 r.

Rozpoczęcie gry nastąpi o godz.900 (dla uczniów radzionkowskich szkół). Zakończenie  przewiduje się na godzinę ok.13.00.

Gra odbędzie się na terenie Ogrodu Botanicznego oraz centrum Radzionkowa i jego okolic.

 

 1. Miejsce imprezy: Radzionków.

 

      4. Cel imprezy:

 • odnalezienie Wrót Czasu i wyłonienie zwycięzców gry,
 • zapoznanie uczestników z historią Radzionkowa oraz Powstań Śląskich,
 • propagowanie walorów turystycznych i kulturowych miasta,
 • zainteresowanie dzieci formą pracy harcerskiej,
 • integracja dzieci radzionkowskich szkół podstawowych oraz środowisk harcerskich

      5. Warunki uczestnictwa:

 

Gra miejska Wrota Czasu skierowana jest do dzieci:

 • uczących się w szkołach podstawowych w wieku 10-14 lat (kl. IV-VIII) oraz kl. III Gimnazjum na terenie Radzionkowa,
 • zuchów, harcerzy, instruktorów Hufca ZHP Bytom.

Do udziału w imprezie dopuszczone zostaną patrole 10-12 osobowe wraz z pełnoletnim opiekunem.

Niepełnoletni uczestnik musi mieć ze sobą pisemną zgodę rodziców/ opiekunów na udział w grze miejskiej Wrota Czasu.

 

Zobowiązuje się każdy patrol do posiadania co najmniej jednego telefonu z dostępem do internetu oraz zainstalowaną aplikację kodów QR.

 

Opiekun bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo członków patrolu podczas trwania całej imprezy oraz za szkody i zniszczenia wyrządzone przez patrol podczas gry.

 

Ponadto opiekun zobowiązany jest do:

 • zgłoszenia patrolu do 26 kwietnia na adres: aleksandra.simon123@gmail.com
 • dokonać wpłaty wpisowego w kwocie 8 zł x ilość uczestników w dniu imprezy u organizatorów lub na konto Hufca ZHP Bytom.

Organizator zapewnia ciepły posiłek (zupa plus bułka) oraz mini nagrody dla każdego uczestnika.

 

Główną nagrodą, którą otrzyma patrol będzie całodniowy wyjazd do Kokotka /harcerskiej bazy Hufca Bytom/ dla całej klasy, drużyny w dowolnie wybranym terminie. Organizatorzy w ramach wycieczki zapewnią ciekawe zajęcia programowe oraz ognisko z kiełbaskami. Uczestnicy wyjazdu zobowiązani są do przyjazdu i powrotu z Ośrodka Harcerskiego na własny koszt.

Nagrodzone zostaną także patrole, które zdobędą drugie i trzecie miejsce.

 

Zapytania i sprawy organizacyjne można kierować do organizatora:

phm Aleksandry Simon pod nr tel.698098943, aleksandra.simon123@gmail.com

 

Ilość patroli biorących udział w grze jest ograniczona.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

        6. Uwagi końcowe:

 

Każdy patrol po odnalezieniu wszystkich elementów wrót czasu musi odszyfrować hasło zamykające Wrota Czasu.

Wszystkie patrole mają za zadanie zgłosić się najpóźniej do godz.12.30 w końcowym punkcie  bez względu na jakim etapie gry się znajdują.

Za odnalezienie i złożenie Wrót Czasu oraz odszyfrowanie hasła każdy patrol otrzymuje 50 pkt.

Podczas gry będą przyznawane punkty-bonusy 5-10 pkt, które mogą decydować

o końcowym zwycięstwie.

W przypadku remisu odbędzie się dogrywka w postaci quizu z wiedzy, którą uczestnicy nabędą podczas gry.

Każdy patrol otrzyma pamiątkowy dyplom.

Wszystkie zadania w trakcie gry będą dostosowane odpowiednio do wieku dzieci.

 

 

OPIS GRY:

 

Jest rok 1919. Brat Radzim Gaudenty wraz z Wojciechem przekraczają Wrota Czasu by spotkać się z aptekarzem Emilem Gajdasem. Ich śladem podąża podstępny Zaklinacz. Rozpoczyna się wyścig z czasem.

Czy uda się braciom poznać zawiłe dzieje Radzionkowa, by pomóc  mieszkańcom w rozwiązaniu ich problemów?

 

2019-02-28 - BEZPŁATNE WARSZTATY ROZDYSPONOWANE

Odpłatność za grupę wynosi 200,00 zł. Grupa może liczyć do 20 osób, w przypadku zajęć terenowych może to być 20+

Opisy warszatów znajdują się w zakładce po lewej stronie pn. OPISY WARSZTATÓW.

Celem umówienia terminów oraz uzuyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt: 534 99 45 77.

 

Zapraszamy do udziału.